กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางชมพูนุท มีทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1