โรงเรียนดาราพิทยาคม
162/5 หมู่ 5  ตำบลบ้านดารา  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
เบอร์โทรศัพท์ 055 496136
คณะผู้บริหาร

นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร