ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย พักขาว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2520-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธนา นาคหอม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา บุญเชื้อตรง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2542
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร จันทร์แสนตอ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายประมุข ธนวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายคำรณ ม่อมดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรชา บุญเสือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายปกิจพจน์ กมลวรเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ ฤทธิ์บำรุง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน