แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ห้าแสนบาท