โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วม
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนวิถีพุทธ

โครงการที่โรงเรียนเข้าร่วมระดับประเทศ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน